مجتمع تجاری – اداری اندرزگو

۳۸۰۰ مترمربع

نام کارفرما: آقای واعظی
سال بهره برداری: ۱۳۸۹
آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، نبش خیابان شریفی منش

هتل چغارت بافق
فهرست