مجتمع مسکونی هوا فضا

۲۲۶۰ مترمربع

نام کارفرما: شرکت بنا نقش کوثر
سال بهره برداری: ۱۳۹۰
آدرس: تهران، میدان پونک، گلزار یکم

هتل چغارت بافق
بانک عسگریه
فهرست